บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

รายวิชาภาษาไทย  ::  รหัสวิชา ท11101

ยินดีต้อนรับ สู่บทเรียนออนไลน์ 

วิชาภาษาไทย ป.1

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

รายวิชา ภาษาไทย  ::  รหัสวิชา ท11101

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2

บทเรียนที่ 3

บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 6

บทเรียนที่ 8

บทเรียนที่ 9

บทเรียนที่ 10

บทเรียนที่ 11

บทเรียนที่ 12

🎉หลังเรียนให้ทำใบงานแล้วส่งที่ห้อง 

Gooogle from ที่ครูสร้างให้นะคะ🎉

ห้องป.1/1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX88T6JVzaE9Zt7ULuvbN-KFs-JfUQlhYGiGpi2dWnj38Yuw/viewform

ห้องป.1/2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX88T6JVzaE9Zt7ULuvbN-KFs-JfUQlhYGiGpi2dWnj38Yuw/viewform

ห้องป.1/3

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe11E6r4n-_npbkMkFfOT9XINhInry5Iilx3AYBekN1BoAckw/viewform

🗺 แผนที่โรงเรียน 🗺

🦖แหล่งเรียนรู้เเละผู้สนับสนุน🦖

🤩ครูผู้สอน🥰

นางสาวประวีณา พิทาคำ (ครูปรัชญ์)

ตำแหน่ง ครู อัตตราจ้าง

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1


📅ปฏิทินการส่งงาน📅